OSB Müdürü

 

Yunus Emre AKSU

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: Giresun

Doğum Yeri             : Kayseri

Doğum Tarihi           : 24.03.1982

 

EĞİTİM DURUMU

DOKTORA            : YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ BÖLÜMÜ

YÜKSEK LİSANS: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

LİSANS                 : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME

LİSANS                 : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ

( 2013 yılı itibari ile bölümün adı Malzeme Bilimi Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.)

YAYINLANMIŞ KİTAP/ESER:

İşletmelerde Verimlilik/ Yunus Emre AKSU

İŞ DENEYİMLERİ

28.10.2015: TÜRK DÜNYASI VAKFI- GENEL MÜDÜR

 • Vakıf asli faaliyetlerine ilişkin her türlü kararın uygulanması için kendisine bağlı birimleri görevlendirmek,
 • Onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için gerekli her türlü iç ve dış kaynakların teminini sağlamak,
 • İşlem ve kayıtların yasal ve ticari açıdan gerekli esaslara uygun şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Vakfın faaliyetleri ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde ilişkileri yürütmek, resmi kuruluşlara sunulacak evrakı onaylamak, teslim alınacak evrak konusunda yetkilendirme yapmak,
 • Vakıf teşkilatının çalışma ve faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek, denetlemek,
 • Vakfın Genel Kurul toplantılarını, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantı organizasyonlarını koordine etmek,
 • Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet gündemlerini ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri hazırlamak, alınan kararların ilgili karar defterlerine uygun şekilde yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak, kararları icra etmek,
 • Birimlerin ve bağlı kuruluşların daha dinamik bir yapıya kavuşmaları için gerekli tedbirleri almak,
 • Yönetim Kurulunca yetki verilen konularda Vakıf adına, her türlü taahhütte bulunmak-yüklenmek-yürütmek ve yapılacak gerekli yazışma ve evrakı müsbiteyi imza etmek,
 • Yönetim Kurulu kararlarının icrası ile ilgili olarak her türlü ödeme, noterlik, tapu, tescil, sözleşme, taahhütname, senet ve muvafakatname işlemlerini yerine getirmek,
 • Şube ve Temsilciliklerin, Vakıf Merkezi ile olan ilişkilerini düzenlemek ve yeni açılanların açılış işlemlerini ikmal ettirmek,
 • Mütevelli Heyeti tarafından kapatılmalarına veya geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen şube hesaplarının alacak ve borçlarının tasfiye edilmesini, bunların bankalardaki hesaplarının Merkez hesabına intikal ettirilmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak esaslar çerçevesinde; Vakfın leh ve aleyhine açılan davalarla ilgili olarak mahkemeler-de, Yargıtay, Danıştay ve Vergi Daireleri nezdinde Vakfı temsil etmek üzere avukatlara ve yeminli mali müşavirlere vekâlet vermek, bunların ücretlerini takdir etmek ve sözleşme akdetmek veya gerektiğinde yetkilerini iptal etmek,
 • Resmi kurum ve kuruluşlara verilecek bordro ve beyannameler ile Vakıf gayrimenkullerinin emlak beyannamelerini düzenlettirip imza etmek ve ilgili yerlere verilmesini sağlamak,
 • Münferit veya toplu iş akitlerini, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işveren vekili olarak Vakıf adına tanzim ettirip imzalamak,
 • Vakıf gayrimenkullerini, Yönetim Kurulunca tespit edilecek esas ve usullere göre kiraya vermek ve kira mukavelelerini hazırlatarak imzalamak, kira bedellerini Vakıf adına ahzu kabzetmek, gerektiğinde kira mukavelelerini feshetmek veya kiracılara ihtarname göndermek ve cevap vermek, bu konuların takibi için uygun gördüğü Vakıf personeline görev ve yetki vermek,
 • Vakfın hedef ve gayesinin gerçekleşmesi için gerekli görülen kısa ve uzun vadeli plan ve programları hazırlatmak, çeşitli konularda piyasa araştırması, etüd ve fizibilite çalışmaları yaptırmak ve bunların sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak,
 • İlgili yönetmeliklere göre disiplin, işten çıkarma ve ödüllendirme hükümlerini uygulamak ve uygulatmak,
 • İlgili yönetmelikler çerçevesinde Vakıf personelinin tayin ve terfi işlemlerini yürütmek, gerektiğinde, Yönetim Kurulu kararı ile yeni birimler oluşturmak,
 • İlgili birimlerin de görüşü alınarak Vakfın yıllık bütçesini hazırlatmak, tetkik etmek ve Yönetim Kurulu onayına sunmak,
 • Vakıf Denetleme Kurulunun talebi halinde, vakıf çalışmaları, muhasebe kayıt ve işlemleri ile ilgili bilgi vermek, Vakıf ve bağlı birimlerinin her an denetçilerin kontrol ve denetimlerine hazır halde bulundurulmasını sağlamak,
 • Üyesi bulunduğu kurul ve komisyon toplantılarına katılmak,

 

15.05.2015- 28.10.2015: TÜRKİYE DİYANET VAKFI- İÇ DENETÇİ

 • Risk analizlerine dayanarak Vakfın risk yönetimi, iç denetim ve yönetim yapılarını değerlendirmek.
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 • Vakfın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek suretiyle yasal uygunluk denetimi yapmak.
 • Vakıf merkez birimlerinin karar ve uygulamalarının, Vakfın ilke ve politikalarına, stratejik planlara ve buna göre belirlenen faaliyet ve projelere uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
 • Vakfın yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Müdürüne soruşturulmak üzere rapor etmek.
 • Vakıf birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmek.
 • Genel Müdürlük tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede Vakfın ilgili birimlerine yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 • Vakıf faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık faaliyeti (görüş, eğitim, analiz, değerlendirme gibi) yürütmek.

26.01.2015- 08.05.2015: TÜRK DÜNYASI VAKFI

PROJE VE KAYNAK YÖNETİM MÜDÜRÜ

 • Vakıf stratejik planını hazırlamak
 • Vakfın stratejik plana dayalı yıllık faaliyet planını hazırlamak, dönemsel olarak tüm plan ve programların gerçekleşmelerini takip etmek, gerekçelere dayalı olarak Yönetim Kurulu onayı ile yıllık planlarda revizyonlar yapmak,
 • Stratejik plan hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, projelerin takip edilmesi ve raporlanması
 • Mütevelli Heyetince onaylanan ve Yönetim Kurulu tarafından iletilen projelerin Avrupa Birliği proje formatına uygun standartlarda hazırlanması
 • Hazırlanan projelerin, mahal listeleri ile detaylarını incelemek, uygulama projelerinin mahal listeleri ile detaylarının hazırlanmasını, bir bütün olarak incelenmesini temin etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 • Projelerin risk analizlerini yaparak karar sürecinin değerlendirmesine ışık tutmak
 • Projelerin hayata geçirilmesi sürecinde birlikte çalışılacak muhtemel tedarikçi veya sponsorların belirlenmesi için gerekli araştırma ve analizleri Yönetim Kuruluna raporlamak,

01.02.2012- 23.01.2015: ANKA DANIŞMA GRUBU A.Ş

Anka Danışma Grubu A.Ş Bünyesinde Gerçekleştirilen Görevler:

KESKİN GRUP A.Ş- TÜRK DÜNYASI VAKFI- TİMAŞ YAYINLARI- TÜRKİYE DİYANET VAKFI- ASTAY

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT- İTTİFAK HOLDİNG PROJELERİ:

 • Stratejik plan ve bütçelerin hazırlanması, denetim ve analizlerinin yapılması
 • Birim maliyet ve SMM hesaplamaları, bilanço, gelir tablosu, kar-zarar tablolarının hazırlanması, analizlerinin yapılması
 • Ücret maaş sisteminin oluşturulması, personel performans sisteminin kurulması
 • Personel özlük dosyalarının ve puantajın İncelenmesi ve raporlanması
 • Mevcut işlerin tanımlanması için personel iş analizlerinin yapılması ve raporlanması
 • Kurum teşkilat mimarisinin oluşturulması ve personel kadro değerlemelerinin yapılması
 • Kurum organizasyon şemasının oluşturulması ve görev tanımlarının hazırlanması
 • Norm Kadro Ve Kariyer haritalarının oluşturulması
 • Personel eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve eğitim planlarının hazırlanması
 • Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Disiplin yönetmeliği, teşkilat yönetmeliği, satın alma yönetmeliği ve bağlı kurulların oluşturulması

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI PROJESİ

PROJE DİREKTÖRÜ

 • Ajans Yönetim Kurulunca kabul edilen ve Ajansın kuruluş amacına yönelik önerilmiş tüm projelerin ve bu projelere bağlı faaliyetlerin takip, koordinasyon, denetimi ile proje ve faaliyetlerin etki analizlerini yapmak
 • Başvuru yapan kuruluşların, projelerinin Avrupa Birliği formatında yazımı ve Projelerin detay bütçe ve iş planlarının tamamlanması
 • Yürütülecek olan projelerin akışı ve ödemeleri dikkate alınarak konsolide bütçenin hazırlanması, yeni projeler eklendikçe destekli bütçenin revize edilmesi ve Ajans Konsolide Bütçe Takip ve Analiz Raporunun hazırlanması
 • Projelerin proje planına göre yürüyüp yürümediğini delillere dayalı olarak Genel Sekreterliğe sunulması
 • Aylık Proje Amaç Denetim Raporlarının hazırlanması ve Genel Sekreterliğe sunulması. Tamamlanan projelerin amaçları, hedef kitlesi dikkate alınarak saha çalışmaları ile takip ve denetim raporları ışığında değerlendirilmesi, etki analizi ve raporların her bir proje için dosyasına konmak üzere “Proje Sonuç Raporu” olarak hazırlanması.

KESKİN GRUP A.Ş PROJESİ

STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE KOORDİNATÖRÜ

 • Bütçe hazırlık sürecinde birimlere bütçe çağrısı yapmak
 • Bütçe koordinasyon ekibinin oluşturulması ve yönlendirilmesini sağlamak
 • Hazırlanan bütçeyi konsolide ederek yönetim kurulu onayına sunmak
 • Birimlerin bütçe hedef ve gerçekleşmelerini izlemek, sonuçlarını üst yönetime sunmak
 • Dönem içinde oluşabilecek gelişmeler doğrultusunda gerektiğinde bütçe revizyonları yapılması konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak
 • Birim maliyet ve SMM hesaplamaları, bilanço, gelir tablosu, kar-zarar tablolarının hazırlanması ve analizlerinin yapılması
 • Stratejik plan hazırlama sürecinde koordinasyon sağlamak
 • Stratejik plan izleme ve değerlendirme, hedef takip ve gerekçelendirme işlemlerini yapmak
 • İzleme değerlendirme raporlarını yönetim kuruluna sunmak, İzleme değerlendirme raporu sonucu yönetim kurulunun uyarı ve taleplerini ilgili birimlere iletmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve sonuçlarını raporlamak.

10.06.2010- 26.01.2012: TOPRAK ENERJİ-CAM FABRİKASI

ÜRETİM PLANLAMA SORUMLUSU

 • Holding Pazarlama şirketlerinden gelen yıllık satış programına uygun olarak ilgili birimlerle koordinasyon kurarak kapasite ve imkânlara göre aylık üretim planı hazırlamak.
 • Üretim programına uygun olarak malzeme ve sevk planlamasını yapmak.
 • Üretimin programlara uygun olarak yürütüldüğünün takibini yapmak ve günlük faaliyet raporunu çıkartmak.
 • Üretim verimliliğini ölçme, zaman ve metot etütleri, kapasite kayıplarının azaltılması, darboğazların giderilmesi ve atıl kapasitenin değerlendirilerek veriminin arttırılması konusunda çalışmalar yapmak. İyileştirmeye yönelik talepleri ve numune taleplerini alarak fayda-maliyet analizleri yapmak.
 • Fiili üretimleri bütçeler ile karşılaştırmak, sapmaları ve nedenlerini analiz etmek, bölüm hedeflerinin takibini yapmak ve yönetim kuruluna raporlamak.

21.11.2007 - 13.02.2010: AY PLASTİK MAKİNA SANAYİ A.Ş.

ÜRETİM PLANLAMA SORUMLUSU

Arçelik A.Ş nin tedarikçi firması olan Ay Plastik Makine Sanayi A.Ş de gruplama (montaj) bölümünde çalışan 25 kişilik bir ekibin koordinasyonunun sağlanması. Arçelik’ten gönderilen aylık üretim programına bağlı kalınarak üretim taslağının hazırlanması günlük, haftalık ve aylık üretim planlamasının oluşturulması, aylık stok sayımının yaptırılması, sayım sonuçlarına göre üretilmesi planlanan montajı yapılacak malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek satın alma birimine malzemelerin temin ve ihtiyaç tarihleri konusunda bilgi vermek, günlük rutin siparişlerle ilgili diyalogların kurulması, aylık üretim planına göre günlük iş ve mesai planının hazırlanması, gün içerisinde sevkiyat listelerinin kontrol edilerek montajı yapılan malzeme ve sevkiyatının yapılması istenen parçaların tutarlılığının kontrol edilmesi, standart zaman etüdü ve istasyon dengeleme çalışmalarıyla hem maliyette hem de zamanda verimlilik sağlanması, üretimi gerçekleştiren personelin proses ve kalite tarafındaki eksikliklerinin gözlemlenmesi, aksaklıkların giderilmesi gibi görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi.

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR:

 • TS EN ISO 9001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ/TSE
 • YALIN ÜRETİM
 • TAKIM OLUŞTURMA
 • DEĞER AKIŞ HARİTALAMA VE MEVCUT DURUM
 • JİDOKA-POKE/YOKE
 • 5S VE GÖRSEL FABRİKA
 • TPM
 • TOPLAM ÜRETKEN BAKIM
 • SMED- TEK PARÇA AKIŞ
 • HÜCRESEL ÜRETİM
 • İŞ, ZAMAN VE METOD ETÜDÜ YÖNTEMİ İLE VERİMLİLİK
 • ÇEKME SİSTEMİ VE KANBAN
 • SÜREÇ YÖNETİMİ-TS EN ISO 9001 TEMEL KALİTE EĞİTİMİ
 • F.M.E. A (HATA TÜRLERİ VE ÇÖZÜM ANALİZLERİ)
 • KÜRESEL TEHDİT TERÖRİZM/BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ